Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Svibanj 2015 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Zaštićene i strogo zaštićene divlje i udomaćene svojte

Prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 70/05 i br. 139/08) zaštićene svojte dijele se na strogo zaštićene divlje svojte, zaštićene divlje svojte i zaštićene zavičajne udomaćene svojte.

\"ParnassiusDivlje svojte koje su ugrožene ili rijetke, zaštićuju se kao strogo zaštićene svojte i zaštićene svojte (čl. 19).

Strogo zaštićenom svojtom može se utvrditi:  divlja svojta kojoj prijeti izumiranje na području Republike Hrvatske; usko rasprostranjeni endem; divlja svojta zaštićena na temelju međunarodnog ugovora kojega je Republika Hrvatska stranka i koji je na snazi, potvrđenog od RH.

Samonikle strogo zaštićene biljke i gljive zabranjeno je brati, skupljati, uništavati, sjeći ili iskopavati, držati i trgovati njima.  Strogo zaštićene slobodnoživuće životinje zabranjeno je:

1.      uzeti iz prirode,
2.      namjerno uhvatiti i/ili ubiti,
3.      namjerno oštetiti i/ili uništiti njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
4.      namjerno uznemiriti, naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije, ako bi uznemirenje bilo značajno u odnosu na ciljeve zaštite,
5.      namjerno uništiti i/ili uzeti jaja iz prirode ili držati prazna jaja,
6.      oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja,
7.      prikriti, držati, uzgajati, trgovati, uvoziti, izvoziti, prevoziti i otuđiti ili na bilo koji način pribaviti i preparirati.

Iznimno od tih odredbi u slučaju nepostojanja drugih pogodnih mogućnosti te ako iznimka neće biti štetna za opstanak određene populacije, Ministarstvo može dopustiti radnje radi: zaštite biljaka, gljiva i životinja, te zaštite prirodnih staništa; sprječavanja ozbiljnih šteta na usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima vlasništva; zaštite javnoga zdravlja i sigurnosti, zračne sigurnosti ili drugih prevladavajućih javnih interesa; istraživanja i obrazovanja, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja, te nužnoga razmnožavanja.

Zaštićenom svojtom  može se utvrditi:  zavičajna divlja svojta koja je osjetljiva ili rijetka, i ne prijeti joj izumiranje na području RH;  divlja svojta koja nije ugrožena, ali je radi njezina izgleda lako moguće zamijeniti s ugroženom divljom svojtom;  divlja svojta zaštićena na temelju međunarodnog ugovora kojega je RH stranka i koji je na snazi.

Zaštićene divlje svojte dopušteno je koristiti na način i u količini da se njihove populacije na državnoj ili na lokalnoj razini ne dovedu u opasnost te uz određene mjere zaštite koje obuhvaćaju:

1.      sezonsku zabranu korištenja i druga ograničenja korištenja populacija,
2.      privremenu ili lokalnu zabranu korištenja radi obnove populacija na zadovoljavajuću razinu,
3.      reguliranje trgovine, držanja radi trgovine i transporta radi trgovine živih i mrtvih primjeraka.

Zaštićenom zavičajnom udomaćenom svojtom može se utvrditi ona ugrožena baštinjena biljna sorta i/ili životinjska pasmina koja se razvila kao posljedica tradicionalnog uzgoja i čini dio hrvatske prirodne baštine.

Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode proglašava  strogo zaštićene i  zaštićene svojte, na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode, na temelju  procjene ugroženosti (crveni popisi) i obveza koje proizlaze iz odgovarajućih međunarodnih ugovora kojih je RH stranka.

Zaštitu uživaju i samonikle biljke i gljive, te divlje životinje koje se nalaze u nacionalnom parku, strogom rezervatu, te u posebnom rezervatu ako se radi o samoniklim biljkama, gljivama, te divljim životinjama radi kojih je područje primarno zaštićeno, kao i sve podzemne životinje, i kad nisu zaštićene kao pojedine svojte, ako aktom o zaštiti toga područja za pojedinu vrstu nije drugačije određeno.

Novčanom kaznom u rasponu od 3.000,00 do 1.000.000,00 kuna ovisno o težini prekršaja kaznit će se svaka fizička ili pravna osoba ako: istrijebi zavičajnu divlju svojtu; uvodi stranu divlju svojtu u prirodu RH; uznemirava, hvata, ozljeđuje ili ubija divlje životinje; bere, sakuplja, uništava, siječe ili iskopava samonikle strogo zaštićene biljke ili gljive; ubija životinje u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa; prikriva, drži, uzgaja, trguje strogo zaštićenim životinjama; drži u zatočeništvu, uzgaja, prodaje i kupuje zaštićene divlje svojte suprotno propisanim uvjetima; obavlja istraživanja strogo zaštićenih svojti bez dopuštenja Ministarstva; ne prijavi Ministarstvu i veterinarskoj službi uginule, bolesne ili ozlijeđene strogo zaštićene divlje svojte.

Državni zavod za zaštitu prirode, kao središnja institucija za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode, pripremio je prijedlog strogo zaštićenih i zaštićenih svojti u suradnji sa znanstvenicima kompetentnim za pojedine skupine. Na temelju toga sredinom 2009. godine donesen je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine br. 99/09).

Download dokumenta:
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09)

Ostali pravilnici vezani uz strogo zaštićene i zaštićene svojte (download):
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (NN 72/09)
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (
NN 70/09)
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (
NN 154/08)
Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama (
NN 84/96 i 79/02)

SKUPINA STROGO ZAŠTIĆENE SVOJTE ZAŠTIĆENE SVOJTE
Sisavci 61 25
Ptice - gn/negn 306 38
Gmazovi 36 5
Vodozemci 15 6
Ribe 102 38
Kolutićavci 7 -
Člankonošci 370 274
Rakovi 57 6
Mahovnjaci 1 -
Žarnjaci 6 14
Bodljikaši 3 38
Mekušci 196 8
Plošnjaci 1 -
Spužve 11 -
Gljive 348 43
Biljke 768 320
Alge 19 2

Slike