Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Strogo zaštićene vrste

Prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) zaštićene vrste su jedino strogo zaštićene divlje vrste.

Parnassius mnemosyne - crni apolonStrogo zaštićenim vrstama proglašavaju se ugrožene zavičajne divlje vrste, vrste koje su usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode proglašava strogo zaštićene vrste, na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajevi i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati.

Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

- namjerno hvatati ili ubijati,

- namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,

-  namjerno uništiti ili uzimati jaja,

- namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
- oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

Iznimno od tih odredbi u slučaju nepostojanja drugih pogodnih mogućnosti te ako iznimka neće biti štetna za održavanje određene populacije u povoljnom stanju očuvanja u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti, Ministarstvo može dopustiti radnje: u interesu zaštite divljih biljaka i životinja te očuvanja prirodnih staništa; radi sprječavanja ozbiljnih šteta na usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima imovine; u interesu javnoga zdravlja, sigurnosti ljudi i imovine ili zbog drugih razloga prevladavajućeg javnog interesa; u svrhu istraživanja i edukacije, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja (reintrodukcije), te radi uzimanja ili držanja  određenih primjeraka u ograničenom broju.

Zaštitu uživaju i samonikle biljke i gljive, te divlje životinje koje se nalaze u nacionalnom parku, strogom rezervatu, te u posebnom rezervatu ako se radi o samoniklim biljkama, gljivama, te divljim životinjama radi kojih je područje primarno zaštićeno, i kad nisu zaštićene kao pojedine vrste, ako aktom o zaštiti toga područja za pojedinu vrstu nije drugačije određeno.

Novčanom kaznom u rasponu od 7000,00 do 200 000,00 kuna ovisno o težini prekršaja kaznit će se svaka fizička ili pravna osoba ako: bere, reže, sječe, iskopava, sakuplja ili uništava jedinke strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode, kao i njihove razvojne oblike; namjerno hvata ili ubija, namjerno uznemirava posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije, namjerno uništava ili uzima jaja, namjerno uništava ili oštećuje ili uklanja razvojne oblike, gnijezda ili legla, oštećuje ili uništava područja razmnožavanja ili odmaranja strogo zaštićenih životinja iz prirode i njihove razvojne oblike; drži, prevozi, prodaje, razmjenjuje te nudi na prodaju ili razmjenu žive ili mrtve jedinke iz prirode strogo zaštićenih vrsta i njihove razvojne oblike; provodi aktivnosti i radnje sa strogo zaštićenim vrstama bez dopuštenja Ministarstva ili protivno dobivenom dopuštenju; obavlja aktivnosti koje mogu dovesti do značajnog smanjenja brojnosti jedinki u populaciji neke zavičajne divlje vrste; bez dopuštenja Ministarstva ili protivno dobivenom dopuštenju koristi zavičajne divlje vrste za čije korištenje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva; kada kao uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka ne osigura označavanje te jedinke na način propisan Zakonom.

Državni zavod za zaštitu prirode, kao središnja institucija za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode, pripremio je prijedlog strogo zaštićenih vrsta u suradnji sa znanstvenicima kompetentnim za pojedine skupine. Na temelju prijedloga  krajem 2013. godine donesen je Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine 144/13, 73/16), koji je izmjenjen i dopunjen 2016.godine.

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o strogo zaštiećnim vrstama (73/16)

Ostali pravilnici vezani uz strogo zaštićene i zaštićene svojte:
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (NN 72/09)
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/09)
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/08)
Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/96 i 79/02)

 

SKUPINA

BROJ STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA

Sisavci

61

Ptice - gn/negn

306

Gmazovi

33

Vodozemci

13

Ribe

102

Bodljikaši

3

Mahovnjaci

1

Kukci

254

Paučnjaci

40

Rakovi

102

Dvojenoge

5

Unutarčeljusnici

3

Pijavice

2

Mnogočetinaši

1

Puževi

159

Školjkaši

9

Žarnjaci

11

Plošnjaci

1

Spužve

12

Gljive

348

Biljke

944

Alge

22

Slike