Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

IPA 2007 „Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj“

\"\"

Puni naziv projekta:   IPA 2007 „Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj“ (Identification and setting-up of the marine part of Natura 2000 network in Croatia - Marine NATURA 2000) 

Glavni izvor financiranja: Predpristupni instrument Europske unije – IPA TAIB[1]
Iznos donacije: 508.300 EUR
Provoditelji: Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) (nositelj) i konzultantski konzorcij
Trajanje projekta: Studeni 2010. - prosinac 2011. (13 mjeseci)
Područje provedbe projekta:  Morski i obalni dio Hrvatske
Opći cilj:  Pomoć institucijama zaštite prirode u Hrvatskoj u transpoziciji Direktive o staništima i Direktive o pticama (Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC) i Direktiva o zaštiti ptica (Council Directive 2009/147/EC)).
Posebni cilj:  Doprinijeti završetku izrade prijedloga morskih NATURA 2000 područja u Hrvatskoj, što je obveza Hrvatske kao buduće članice EU.
Zakonska i strateška osnova:  Zakon o zaštiti prirode, EU Direktiva o staništima (HD) i Direktiva o pticama (BD), NSAP[2]

Priprema morskog dijela ekološke mreže NATURA 2000 svakako je jedan od najzahtjevnijih zadataka država članica i kandidatkinja Europske unije u području zaštite prirode. Direktiva o staništima, koja pruža temelj mreži NATURA 2000, izričito uvjetuje odabir ovih područja sukladno znanstvenim kriterijima. Shodno tomu, nužno je dobro poznavanje rasprostranjenosti vrsta i stanišnih tipova u sklopu mreže NATURA 2000 kako bi se odredila i uspostavila mreža najvažnijih  područja.

Tijekom proteklog desetljeća, kroz postupak pripreme Nacionalne ekološke mreže i prijedloga NATURA 2000 za Republiku Hrvatsku, proveden je značajan broj istraživanja kako bi se prikupili potrebni podaci. Državni je zavod za zaštitu prirode usklađivao prikupljanje podatka između znanstvenih ustanova, samostalnih stručnjaka i niza nevladinih udruga, te je izradio prvi prijedlog NATURA 2000. za Hrvatsku. Podaci vezani za kopneni dio prijedloga NATURA 2000 za Republiku Hrvatsku prikupljeni su  u značajnom opsegu, doprinoseći time njegovoj kakvoći. Međutim, isto tako, moramo priznati kako stanje s količinom podataka o morskim staništima i vrstama u sklopu mreže NATURA 2000 nije tako povoljno. Istraživanje je morskoga područja vrlo svojstveno i zahtjevno, kako u financijskom, tako i u smislu tehničkih i ljudskih resursa. Činjenica kako niti većina država članica još nije privela kraju pripremu svoga morskog dijela u sklopu mreže NATURA 2000 ne bi trebala biti izgovorom zanemarivanja ovoga pitanja u  Hrvatskoj, već posve suprotno, trebala bi nas potaknuti da svoja buduća nastojanja usmjerimo k istraživanju morskoga dijela, primjenjujući u najvećoj mogućoj mjeri znanja i iskustva drugih europskih zemalja. Projekt IPA 'Identifikacija i uspostavljanje morskoga dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj' predstavlja u tim nastojanjima značajan korak naprijed. Bavi se nizom važnih pitanja o kojima možete citati u ovoj brošuri. Iako su neke od predstavljenih aktivnosti izrazito tehničke naravi, nadam se da ce svi koje zanima zaštita prirode spoznati glavnu poruku projekta koja glasi: ovaj se složen zadatak može uspješno ispuniti samo putem sustavne suradnje između znanstvenih ustanova, upravnih tijela i ronioca čiji je doprinos istraživanju mora neprocjenjiv.

OPIS I REZULTATI: U okviru projekta izrađen je detaljni plan daljnjih istraživanja za utvrđivanje svih potencijalnih NATURA 2000 područja u moru u suradnji sa svim relevantnim znanstvenim i stručnim institucijama. Izvršena je i obuka djelatnika DZZP-a o monitoringu i izvješćivanju prema zahtjevima Direktive o staništima.  Nastavljen je daljnji razvoj Nacionalnog sustava monitoringa biološke raznolikosti kroz obuku amatera - članova ronilačkih klubova i centara te njihovo uključivanje u kartiranje i monitoring morskih vrsta i staništa.

         AKTIVNOST 1
Kako bi se osiguralo sudjelovanje i doprinos dionika provedbi mreže NATURA 2000, organizirano je 7 radionica u svim obalnim županijama i 4 okrugla stola sa znanstvenim institucijama.

Svrha je radionica, s jedne strane, bila upoznati ključne dionike s pojedinostima projekta te započeti komunikacijski proces i umrežavanje između DZZP-a i ronilačke zajednice, a s druge strane, prikupljanje podataka koje su mogli dati ronioci i javna tijela na regionalnoj i lokalnoj razini.
Tema okruglih stolova bila je upoznati naše znanstvenike sa zahtjevima Direktive o staništima u smislu izrade prijedloga NATURA 2000 područja u moru te podataka koje je potrebno sakupiti da bi se ta područja mogla identificirati. Zatim, cilj je bio i raspraviti Program rada za uspostavu morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj, koji je dao prijedlog  aktivnosti koje je potrebno provesti u slijedećih nekoliko godina kako bi se upotpunio prijedlog NATURA 2000 u moru te dobila potpuna slika o NATURA staništima i vrstama u moru, i omogućila uspostava monitoringa istih na nacionalnom nivou. Također, na okruglim se stolovima raspravljalo i o kapacitetima naših znanstvenih ustanova za kartiranje morskih staništa i o mogućem uključenju znanstvene zajednice u  aktivnosti budućeg kartiranja i monitoringa NATURA staništa i vrsta.  

        AKTIVNOST 2
Organizirana je radionica
za djelatnike Zavoda o praćenju stanja (monitoringu) i izvješćivanju sukladno zahtjevima Direktive o staništima.  Na radionici su osim djelatnika Zavoda sudjelovali i predstavnici Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Agencije za zaštitu okoliša. Na radionici su detaljno obrađena poglavlja novog  formata izvješća te prenesena iskustva iz drugih zemalja u uspostavi monitoringa NATURA staništa i vrsta kao i izvješćivanju.  Radionica je dala jasan uvid u to koliko je uspostava monitoringa za NATURA staništa i vrste na nacionalnoj razini zahtjevan i opsežan posao, koji zahtjeva ne samo značajne financijske već i ljudske resurse. Rezultati monitoringa potrebni su za izradu izvješća za period od 6 godina, koje su sve države članice obvezne periodično podnositi Europskoj komisiji. Hrvatska će to Izvješće prvi puta podnositi 2019 g. međutim do tada već treba uspostaviti i provoditi kvalitetan sustav monitoringa.

Osim radionica u okviru projekta izrađen je nacrt programa praćenja stanja za NATURA staništa u našem Jadranu. Primjena ovih programa svakako će zahtijevati provjeru u praksi i definiranje konačnih verzija programa u suradnji sa znanstvenicima, koji ce biti korišteni i u svrhu prikupljanja podataka za razdoblje 2013. – 2018.  Za one koji ce sudjelovati u ispunjavanju zadataka praćenja stanja i budućeg izvješćivanja, pripremljen je i dodatni dokument (Smjernice za ocjenu stanja očuvanosti NATURA vrsta i staništa) koji daje i smjernice o procjeni stanja očuvanosti morskih NATURA stanišnih tipova i vrsta koje se pojavljuju u Jadranu.

        AKTIVNOST 3
Obzirom na vrlo oskudne podatke o morskoj biološkoj raznolikosti u istočnom Jadranu potrebno je okupiti što više dionika koji bi mogli pomoći pri prikupljanju podataka, a jedni od njih su svakako i ronioci. U okviru ove aktinvnosti organizirana su dva tečaja o inventarizaciji morskih staništa i vrsta za ronioce gdje je roniocima dan uvod u morska NATURA staništa te objašnjene i prezentirane jednostavne metode za prikupljanje podataka koje su u praktičnom dijelu tečaja mogli i isprobati. Cilj je osim navedenog bio i  uspostaviti suradnju s ronilačkom zajednicom (prvi kontakt uspostavljen je već kroz radionice u okviru Aktivnosti 1) kao jednim od  potencijalnih suradnika u budućim aktivnostima vezanim uz očuvanje morskih NATURA staništa i vrsta. 

Napravljena je i web aplikacija koja je otvorena za javnost i u koju je omogućeno upisivanje podataka o nalazu nekog NATURA staništa ili vrste te osnovnih podataka o istome kao i prikaz na karti. Možete je isprobati OVDJE.[1]Technical assistance for institutional building

[2]Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, usvojena 2008. godine

Galerija trenutno nema slika