Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Ocjena prihvatljivosti

Rijeka Krupa

O ocjeni prihvatljivosti

Najvažniji mehanizam zaštite područja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (OPPPZEM) koji je obvezan za sve planirane zahvate koji mogu imati značajan utjecaj na područja ekološke mreže. Obvezno je sagledati moguće utjecaje planiranih zahvata, planova i programa na ciljeve očuvanja određenog područja ekološke mreže zatim sagledati kumulativni utjecaj s ostalim planovima, programima i zahvatima te razmotriti alternativne mogućnosti i utvrditi mjere ublažavanja.

Pročitajte više »

Brošura OPEM

Brošura za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)

Brošuru za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) možete preuzeti ovdje. Ona daje kratak pregled postupka OPEM i namijenjena je svima koji žele razumijeti glavne stručne elemente ovog postupka. Posebno je prikladna za nositelje zahvata koji se po prvi puta upoznaju s OPEM-om.

Pročitajte više »

enia_priručnik_thumb

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) možete preuzeti ovdje

Priručnik je  namijenjen svim tijelima i osobama izravno ili neizravno povezanima s postupkom OPEM. Priručnik standardizira sadržaj studije ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te na taj način doprinosi njihovoj kvaliteti te većoj razumljivosti i za nositelje zahvata i nadležna tijela.  Uz to, priručnik sadrži preporuke o tome kako prepoznati koji zahvati podliježu postupku OPEM, a za koje zahvate postupak nije potreban. Priručnik može biti koristan svima koji imaju namjeru provesti zahvat, kako kod početnih razmatranja vjerojatnosti utjecaja na područja Natura 2000, tako i kod mogućih izmjena projektnog prijedloga na način da se izbjegne značajan utjecaj, čak i prije službene ocjene prihvatljivosti zahvata. Okviri u priručniku daju primjere EU prakse te predstavljaju ilustraciju, a ne neposrednu uputu.

Pročitajte više »

ENIA_MANUAL_eng

Manual for Ecological Network Impact Assessment (ENIA)

Manual for Ecological Network Impact Assessment (ENIA) can be found here.

This manual is intended to all bodies and persons directly or indirectly involved in ENIA procedure: Ministry of Environmental and Nature Protection (MENP), administrations responsible for nature protection in counties and City of Zagreb (CAO), Croatian Agency for Environment and Nature (CAEN), public institutions for management of protected areas on county and local level, public institutions managing national and nature parks (PAMA), companies licensed for carrying out ENIA, biologists and other experts carrying out the assessments as well as project proponents. However, it can also provide information to the public as well as anyone interested in the ENIA procedure. 

Pročitajte više »

Smjernice_upravljanje_rijekama

Stručne smjernice - Upravljanje rijekama

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). Projekt su zajednički proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Smjernice temeljem iskustava iz zemalja EU Austrije i Hrvatske daju niz primjera upravljanja vodama koji uzimaju u obzir potrebe ekoloških sustava vezano uz ublažavanje utjecaja hidrotehničkih zahvata, obnovu vodotoka i praćenje stanja. Također, opsežna literatura upućuje na publikacije i priručnike iz područja EU dostupne na Internetu.

Pročitajte više »

Smjernice_prometna_infrastruktura

Stručne smjernice - Prometna infrastruktura

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). Projekt su zajednički proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Smjernice za prometnu infrastrukturu temeljem više priručnika iz EU te prakse iz Austrije i drugih zemalja daju pregled utjecaja željezničke i cestovne infrastrukture na bioraznolikost te pregled različitih mjera ublažavanja. Pri tome je naglasak stavljen na skupine poput gmazova, vodozemaca i šišmiša na koje je do sada manje obraćana pažnja pri sagledavanju i ublažavanju utjecaja prometne infrastrukture. 

Pročitajte više »

Smjernice_male_hidroelektrane

Stručne smjernice - Male hidroelektrane

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). Projekt su zajednički proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Negativni utjecaji malih hidroelektrana uključuju izmjenu hidromorfoloških uvjeta u vodotoku i drugih karakteristka staništa, fragmentaciju i degradaciju staništa formiranjem brana i ujezerenja, neposredno stradavanje riba na turbinama i drugo.  S obzirom na to, smjernice temeljem  iskustava iz zemalja EU te posebice Austrije (Tirol) prezentiraju najbolju praksu pri sagledavanju utjecaja, planiranju malih HE te daju primjere rješenja mjera ublažavanja s osnovnim tehničkim standardima  te upućuju na stručnu priručnike i literaturu.

Pročitajte više »

zvijeri_prirucnik_thumb

Stručni priručnik za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri pojedinačno te u sklopu planskih dokumenata

Svrha Priručnika je dati stručno metodološki okvir ocjeni utjecaja vjetroelektrana na velike zvijeri i to vjetroparkova kao pojedinačnih zahvata za koje se provodi PUO u te u sklopu strategija, planova i programa kojima se planira njihov smještaj. Dakle radi se o postupcima Procjene utjecaja na okoliš (PUO), Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM). Predložena metodologija u dijelu u kojem temeljem karte pogodnosti staništa razmatra utjecaje gubitka i fragmentacije staništa za velike zvijeri. U prilogu Priručnika nalazi se detaljan opis metodologije korištene prilikom analize i modeliranja podataka, te datoteke u rasterskom i vektorskom formatu.

Prilozi (vidi opis u tekstu Priručnika, str. 59):

 1. Priručnik
 2. Tekstualni prilozi
 3. Kartografski prilozi (GIS podloge)        

Pročitajte više »

SEA

SEA Hrvatska – Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO)

Naslov projekta: SEA Hrvatska – Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO)

Državni zavod za zaštitu prirode je kroz radionice te stručne konzultacije bio uključen u projekt. Posebice u izradu Priloga 1. Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ovaj dokument sadrži preporuke za provedbu ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu (mreža Natura 2000) usklađene s hrvatskim i europskim zakonodavstvom te dobrom praksom iz drugih zemalja članica Europske unije. Predložena načela i postupci, osim pri ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, mogu se primijeniti i pri ocjeni utjecaja strategija, planova i programa na druge elemente biološke raznolikosti.

Pročitajte više »

projekt_meander_Vodic_big

Vodič za izradu Planova revitalizacije vodotoka

Ovaj dokument, Vodič za izradu Planova revitalizacije vodotoka, je izrađen kao jedan od rezultata projekta MEANDER (Mjere revitalizacije i razvoja vodotoka). Svrha projekta bila je razviti procedure i kapacitete za praćenje i ocjenu hidromorfološkog stanja na državnoj razini i razviti metodologiju za proces tematskog i regionalnog planiranja hidromorfoloških mjera za revitalizaciju vodotoka u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama (čl. 8. i 11.)., Direktiva o pticama i staništima, općenito poznatih kao Natura 2000, (čl. 6.), te ključnim elementima Direktive o poplavama.

Projekt MEANDER je proveden u sklopu programa G2G (G2G/V Environmental Facility) nizozemskog Ministarstva infrastrukture i okoliša, a provodio ga je Agentschap NL. Svrha programa G2G je pomoći novim državama članicama EU, državama kandidatkinjama za članstvo u EU i potencijalnim državama članicama EU u ispunjavanju kriterija za članstvo u EU kroz projekte koji se bave provedbom (posljedicama provedbe) europskog zakonodavstva.

Link na dokument.

Pročitajte više »

NATURA 2000 i ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu u Hrvatskoj

NATURA 2000 i ocjena prihvatljivosti u Hrvatskoj

Brošura “NATURA 2000 i ocjena prihvatljivosti u Hrvatskoj” objašnjava zahtjeve Europske unije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

Pročitajte više »

publikacije i smjernice

Priručnici za Natura 2000 i OPEM na stranici EK

Na internetskoj stranici Europske komisije izdvojeni su priručnici za primjenu članaka 6 Direktive o staništima i to između ostalog: za provedbu OPEM sukladno članku 6 (3), utvrđivanje imperativnih razloga prevladavajućeg javnog interesa sukladno članku 6 (4), tematski priručnici za određene tipove zahvata, analiza primjene članka 6.3 u zemljama Europske unije te pregled presuda Europskog suda s područja zaštite prirode. 

Pročitajte više »

Prikazano 12 od 12