Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Najčešća pitanja

?Za koje planove i programe je potrebno provesti OPEM?

OPEM se provodi za svaki plan i program koji može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (EM) bez obzira da li se lokacija istog nalazi unutar ili izvan područja EM. Ocjena sagledava isključivo utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja EM.

Ako su planirani prostornim planom za kojeg je provedena ocjena prihvatljivosti, OPEM nije potrebno provoditi za zahvate:

 • u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ili izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja, izvan područja ekološke mreže,

 • rekonstrukcije unutar postojećih građevnih čestica i obuhvata zahvata ili koridora i rekonstrukcije infrastrukturnih građevina unutar koridora rekonstrukcije, izvan područja ekološke mreže i

 • održavanja građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja ili izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja, unutar područja ekološke mreže.

?Tko daje zahtjev za OPZP?

Nositelj zahtjeva može biti bilo koja pravna ili fizička osoba. Nositelj predaje zahtjev nadležnom tijelu i pokriva sve troškove postupka ocjene.                                                                                                                                              

?Tko su nadležna tijela?

Prethodnu ocjenu provodi Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode ili Upravno tijelo županije nadležno za poslove zaštite prirode. Ukoliko je za planirani zahvat propisana obveza provođenja ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (OPPUO) (Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, NN 61/14), prethodna ocjena provodi se zajedno s OPPUO u objedinjenom postupku. Ovisno o vrsti i lokaciji zahvata, nadležno upravno tijelo koje provodi postupak je ministarstvo nadležno za zaštitu prirode (Ministarstvo kulture, od 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) ili nadležna županijska uprava.

Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, te na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata.

Upravno tijelo (jedinica područne samouprave nadležno za zaštitu prirode, nadležna županijska uprava) provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te na području koje nije ujedno i zaštićeno područje.

?Što je prethodna ocjena?

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže sastoji se od prethodne ocjene prihvatljivosti, glavne ocjene prihvatljivosti te utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete. Većina zahtjeva riješena je u prvom dijelu postupka (prethodna ocjena).

Na početku postupka, nositelj predaje zahtjev za provođenje ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu nadležnom tijelu. Zahtjev za Prethodnom ocjenom sadrži podatke o nositelju zahvata i idejno rješenje zahvata u tiskanom i digitalnom obliku (čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, NN 146/14).

Nadležno tijelo zatim konzultira Državni zavod za zaštitu prirode o vjerojatnosti utjecaja plana, programa ili zahvata na ekološku mrežu. Ako se značajni negativni utjecaj mogu isključiti na temelju dostavljenih podataka, plan, program ili zahvat se odobrava. Ako to nije slučaj, nositelj se upućuje na drugi dio postupka, odnosno Glavnu ocjenu.

Ocjena prihvatljivosti provodi se i za strategije za koje je posebnim propisom propisana obveza strateške procjene. Ocjena prihvatljivosti ne provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana, programa ili zahvata neposredno povezane i nužne za upravljanje područjem ekološke mreže.

?Tko izrađuje Glavne ocjene zahvata?

Glavnu ocjenu prihvatljivosti izrađuju tvrtke ovlaštene sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, NN 57/10.

?Koja je uloga Državnog zavoda za zaštitu prirode?

Državni zavod za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) obavlja stručne poslove u postupku OPEM i komunicira s nadležnim tijelima koja od Zavoda traže mišljenje. Zavod preko web-servisa (katalog informacija, GIS karta: http://www.bioportal.hr/gis/), daje informacije o granicama područja ekološke mreže i ciljevima očuvanja.

?Kada se Glavna ocjena provodi zasebno, a kada u sklopu procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO)?

Glavna ocjena se provodi kao zaseban postupak za zahvate za koje se ne provodi Procjena utjecaja na okoliš (PUO), a integrira se u postupak PUO ukoliko se on provodi (Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, NN 61/14).

?Što se događa u Glavnoj ocjeni?

U Glavnoj ocjeni Nositelj zahvata podnosi Ministarstvu ili nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, pisani zahtjev za Glavnu ocjenu zahvata koji sadrži studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, NN 146/14)).

Ministarstvo će zatražiti mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o Glavnoj ocjeni zahvata. Kada se OPEM provodi u sklopu PUO-a, spomenuta se studija uklapa kao zasebno poglavlje u studiju PUO. Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata u sebi sadrži i prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata te Program praćenja i izvješćivanja. Ako predložene mjere ublažavanja ili alternativna rješenja otklanjaju negativne učinke, nadležno tijelo na temelju zaključaka ocjene izdaje rješenje kojim se zahvat odobrava. 

?Kakve su razlike u postupku OPZP-a kada se Glavna ocjena provodi u sklopu PUO-a?

Ako se Glavna ocjena provodi u sklopu PUO, nadležno tijelo, sukladno čl. 31 Zakona o zaštiti prirode, NN 81/13) zatražit će prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Rezultati OPZP-a uključuju se u rješenje PUO. Ako se zahvat ne odobri zbog negativnog rezultata OPZP-a, također se zaustavlja i proces odobravanja na temelju PUO-a. Sličan se postupak događa i u Strateškoj procjeni utjecaja zahvata na okoliš (SPUO).

Galerija trenutno nema slika