Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje
 
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
 
Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:
 
1. Stručni suradnik u Odjelu pravnih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava;
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- probni rad 6 mjeseci;
 
Prednost: 
- iskustvo rada na poslovima vezanim uz radno pravo;
- iskustvo rada na poslovima vezanim uz javnu nabavu;
 
2. Stručni savjetnik u Odjelu za otpad i tokove materijala, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog djelatnika)
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog, tehničkog, biotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;
- najmanje 3 godina radnog iskustva u struci;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- probni rad od 6 mjeseci;
 
Prednost:
- poznavanje tehnoloških, proizvodnih i energetskih procesa;
- iskustvo rada na poslovima vezanim uz područje – klimatske promjene/otpad 
- znanje i iskustvo rada na poslovima vezanim uz područje zaštite okoliša, izrade elaborata i podloga te izvješća iz područja zaštite okoliša;
- iskustvo u radu s bazama podataka;
 
3. Stručni savjetnik u Odjelu za uspostavu, razvoj i koordinaciju ISZO, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, (zamjena za odsutnog djelatnika)
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili prirodoslovnog smjera (geodezija, geologija, geografija);
- najmanje 3 godina radnog iskustva u struci;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- probni rad u trajanju od 6 mjeseci
 
Prednost:
- poznavanje RDBMS i SQL (SQL Server);
- znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baze podataka; 
- znanje u naprednom korištenju i administraciji Windows operativnih sustava i Microsoft office programa; 
- osnovno znanje u programiranju web i desktop aplikacija (C#, .NET);
 
4.  Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001) 
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera;
- najmanje 4 godine radnog iskustva nakon završetka tražene razine studija u financijama i/ili na računovodstvenim poslovima;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun;
- probni rad 6 mjeseci;
 
Prednost:
- iskustvo u javnim ili državnim organizacijama/institucijama iz područja financijskog upravljanja;
- iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU;
 
5. Savjetnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021'' (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA)
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera - smjer biologija (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);
- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija 
- radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode
- poznavanje rada u GIS software-u
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu
- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
- probni rad 6 mjeseci;
 
Prednost: 
- rad na projektima vezanim uz kartiranje i identifikaciju kopnenih staništa/zemljišnog pokrova
- rad na projektima vezanim uz uporabu podloga daljinskih istraživanja u identifikaciji staništa/pokrova
- znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa
- dobro poznavanje GIS programskih i razvojnih alata, te iskustvo u implementaciji GIS rješenja
- certifikat potvrde znanja GIS - a
 
6. Savjetnik na projektu – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021'' (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA)
 
Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili prirodoslovnog smjera
- najmanje 3 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija 
- radno iskustvo u ICT –u
- radno iskustvo na projektima u području geoinformacijskih tehnologija
- aktivno znanje engleskog jezika 
- poznavanje rada na osobnom računalu
- probni rad 6 mjeseci;
 
Prednost:
- znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka
- znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa
- dobro poznavanje GIS programskih i razvojnih alata, te iskustvo u implementaciji GIS rješenja
- poznavanje RDBMS i SQL 
- iskustvo analize poslovnih procesa
- iskustvo i znanje analize korisničkih zahtjeva
- iskustvo u administraciji i povezivanju različitih RDBMS (SQL)
- certifikat potvrde znanja GIS - a
- certifikat za administriranje baza podataka
 
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis;
- preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
- dokaz o radnom stražu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr),
- dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika), 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika certifikata (ako kandidat ima navedene certifikate), za radna mjesta u kojima su navedena kao uvjet ili prednost.
 
U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.
 
Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.
Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
 
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 
Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid. 
 
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.
 
Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.dzzp.hr i www.azo.hr).
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
 
Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). 
 
Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
 
Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 
POPIS LITERATURE ZA TESTRIANJE
 
Za radno mjesto br. 1. – Stručni suradnik u Odjelu pravnih poslova, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, molimo proučiti:
 
-          Zakon o radu (NN 93/14)
-          Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17)
-          Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
-          Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 
 
Za radno mjesto br. 2. - Stručni savjetnik u Odjelu za otpad i tokove materijala, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog djelatnika) molimo proučiti:
 
-          sadržaj Internet stranice www.azo.hr , a posebno Okolišne teme/Otpad  i Okolišne teme/Klimatske promjene  tj. tematske stranice  http://www.azo.hr/Otpad i http://www.azo.hr/Klima
 
 
Za radno mjesto br. 3. - Stručni savjetnik u Odjelu za uspostavu, razvoj i koordinaciju ISZO, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, (zamjena za odsutnog djelatnika), molimo proučiti:
 
Microsoft product or services
 
SQL
 
C#,  dot.NET
 
Office 2013
 
GIS
-       Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
-       MS SQL SERVER i T-SQL
-       C# programski jezik (.NET)
 
 
 
Za radno mjesto br. 4. - Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001) , molimo proučiti:
 
-  Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih Strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Poveznica na kojoj se nalazi dokument: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf 
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014)
 
 
Za radno mjesto br. 5. - Savjetnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021'' (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA), molimo proučiti:
 
-      Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
-      Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanisnim tipovima (NN 88/14)
-      http://www.bioportal.hr/gis , s posebnim osvrtom na kartu staništa 2004 i kartu kopnenih nesumskih staništa 2017
 
Za radno mjesto br. 6. - Savjetnik na projektu – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021'' (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA), molimo proučiti:
 
Microsoft product or services
 
SQL
 
Office 2013
 
GIS
-       Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 
-       MS SQL SERVER i T-SQL
 
-       Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
 
-       Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE)

Galerija trenutno nema slika