Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1.    Stručni suradnik u Odsjeku za klimatske promjene, 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog, tehničkog, biotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;

-          najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-          iskustvo rada na poslovima vezanim uz područje – klimatske promjene/otpad;

-          iskustvo u radu s bazama podataka;

 

2.    Stručni suradnik u Odsjeku za more, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog, biotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;

-          najmanje 1 godina radnog staža u struci;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-          iskustvo rada na poslovima vezanim uz područje voda i mora;

-          iskustvo u radu s bazama podataka;

 

3.    Stručni suradnik za suradnju i edukaciju u Odsjeku za zaštićena područja, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije  (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-          najmanje 1 godina radnog staža u struci;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-          radno iskustvo u sustavu zaštite prirode;

 

4.    Stručni suradnik za ekološku mrežu u Odsjeku za ekološku mrežu, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-          najmanje 1 godina radnog staža u struci;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-          poznavanje rada u GIS-u;

-          radno iskustvo u sustavu zaštite prirode;

 

5.    Stručni suradnik za introdukciju i reintrodukciju u Odsjeku za introdukciju i reintrodukciju - 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-          najmanje 1 godina radnog staža u struci;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-          poznavanje rada u GIS-u;

-          radno iskustvo u sustavu zaštite prirode;

 

6.    Stručni suradnik u Odjelu za uspostavu, razvoj i koordinaciju Informacijskog sustava zaštite okoliša – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili prirodoslovnog smjera;

-          najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-          znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka;

-          znanje u naprednom korištenju i administraciji Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;

-          poznavanje RDBMS i SQL, iskustvo u instalaciji, administraciji i povezivanju različitih RDBMS (SQL);

-          poznavanje razvoja web i desktop aplikacija (C#, .NET), iskustvo i znanje kodiranja i programiranja web i desktop aplikacija (C#, .NET);

-          poznavanje GIS programskih i razvojnih alata, te iskustvo u implementaciji GIS rješenja;

-          certifikat  za administriranje baza podataka;

-          Microsoft certifikat;

-          iskustvo analize poslovnih procesa;

-          iskustvo i znanje analize korisničkih zahtjeva;

 

7.    Računovodstveni referent u Odsjeku za računovodstveno financijske poslove – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          SSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera;

-          najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 3 mjeseca;

Prednost:

-          poznavanje proračunskog računovodstva, sustava Državne riznice;

-          rezultati u dosadašnjem radu;

 

8.    Stručni referent za opće, pomoćne i tehničke poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-          SSS, društvena ili tehnička struka ili druga odgovarajuća struka;

-          najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

-          probni rad 3 mjeseca;

Prednost:

-          iskustvo rada u administraciji, otprema pošte, urudžbiranje gradiva;

-          iskustvo rada u arhivi (vođenje arhive, arhiviranje spisa);

-          rezultati u dosadašnjem radu;

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-          životopis;

-          preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

-          dokaz o radnom stražu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-          dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr),

-          dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-          preslika certifikata (ako kandidat ima navedene certifikate), za radno mjesto navedeno pod točkom 6.,

-          preslika uvjerenja ili potvrda o završenom GIS tečaju (ako kandidat ima završen program izobrazbe), za radna mjesta navedena pod točkom 4., 5. i 6.

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.dzzp.hri www.azo.hr).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Na temelju rezultata provjere znanja i sposobnosti te razgovora, ravnateljica Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto (navesti koje)“, podnose se na adresu: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

 

TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNA MJESTA 

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta ili na drugi prikladan način.

Testiranje kandidata se sastoji od:

˗        provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima 

˗        provjere znanja engleskog jezika 

˗        provjere znanja rada na računalu 
 

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

Za radna mjesta pod rednim brojem:   

 1. stručni suradnik u Odsjeku za klimatske promjene, 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno

 
 
2. stručni suradnik u Odsjeku za more, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno
 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
 
- Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)
 
- Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
 
- Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14)
 
- Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (NN 153/14)
 
- Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, a kojom se ukida Direktiva 76/160/EEZ
 
- Direktiva 2008/56/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskoga okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008)
 
 
 

3.    Stručni suradnik za suradnju i edukaciju u Odsjeku za zaštićena područja, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Literatura za testiranje:

1.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

2.       www.dzzp.hr

3.       http://www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/sto-je-zasticeno-podrucje/sto-je-zasticeno-podrucje-246.html

4.       http://www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/kategorije-zasticenih-podrucja-69.html

5.       http://www.dzzp.hr/zasticena-podrucja/postupak-zastite-novih-podrucja-134.html

6.       http://www.bioportal.hr

4. Stručni suradnik za ekološku mrežu u Odsjeku za ekološku mrežu, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Literatura za testiranje:

1.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

2.       Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/2013, 105/2015)

3.       www.dzzp.hr

4.       http://www.dzzp.hr/ekoloska-mreza/natura-2000-129.html

5.       http://www.dzzp.hr/ocjena-prihvatljivosti/ocjena-prihvatljivosti-130.html

6.       http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

7.       http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_hr.htm

5.    Stručni suradnik za introdukciju i reintrodukciju u Odsjeku za introdukciju i reintrodukciju - 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Literatura za testiranje:

1.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

2.     UREDBA (EU) br. 1143/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta

3.     PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

4.       www.dzzp.hr

5.       www.invazivnevrste.hr

6.       http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

6. stručni suradnik u Odsjeku za ISZO, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno
 
- Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 
- MS SQL SERVER i T-SQL
 
- C# programski jezik (.NET)
 
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
 
- Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE)
 
- GIS
 
- znanje  Microsoft Windows operativnih sustava, MS Office paketa
 
7. Računovodstveni referent u Odsjeku za računovodstveno financijske poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno
 
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 119/16)
 
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
 
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
 
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
 
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)
 
- Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (NN 48/11)
 
8. stručni referent za opće, pomoćne i tehničke poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno
 
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 
- Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88)
 
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)
 

 

Galerija trenutno nema slika