Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Ožujak 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 

1.    Stručni suradnik za ekološku mrežu, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

 

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-          najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završetka tražene razine studija;

-          aktivno znanje engleskog jezika;

-          poznavanje rada na osobnom računalu;

 

2.    Stručni savjetnik u Odsjeku za postrojenja i izvore onečišćenja, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

 

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije ili kemije;

-          najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;

-          aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

-          poznavanje rada na osobnom računalu

 

3.    Stručni suradnik na projektu - 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

 

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera - smjer biologija (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-          najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija

-          radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode

-          poznavanje rada u GIS software-u

 

Potrebna znanja i vještine:

-          aktivno znanje engleskog jezika

-          poznavanje rada na osobnom računalu

-          poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode

 

4.    Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

 

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije;

-          najmanje 4 godine radnog iskustva  u struci nakon završetka tražene razine studija

-          iskustvo u javnim ili državnim organizacijama/institucijama iz područja financijskog upravljanja,

-          iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU

 

Potrebna znanja i vještine:

-          aktivno znanje engleskog jezika

-          poznavanje rada na osobnom računalu

-          poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun

 

5.    Administrativni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

 

Uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera;

-          minimalno 1 godina radnog iskustva nakon završetka tražene razine studija na administrativnim poslovima na projektima zaštite prirode

-          osposobljenost za rad na prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

 

Potrebna znanja i vještine:

-          aktivno znanje engleskog jezika

-          poznavanje rada na osobnom računalu

-          poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

 

Za radna mjesta navedena pod točkom 3.,4. i 5. predviđen je probni rad u trajanju 6 mjeseci.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-          životopis;

-          preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

-          dokaz o radnom stražu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-          preslika uvjerenja ili potvrda o završenim programima osposobljavanja za projekte EU (ako kandidat ima završene programe izobrazbe), za radno mjesto navedeno pod točkom 5.,

-          preslika uvjerenja ili potvrda o završenom GIS tečaju (ako kandidat ima završen program izobrazbe), za radna mjesta navedena pod točkom 3.

 

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

 

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Popis literature za testiranje objavljen je na stranici http://www.dzzp.hr/natjecaji-108.html.

 

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani i usmeni dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Na temelju rezultata testiranja i razgovora, ravnateljica Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto (navesti koje)“, podnose se na adresu: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

 

 

TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNA MJESTA 1., 3., 4. I 5.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta ili na drugi prikladan način.

Testiranje kandidata se sastoji od:

˗        provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima - testiranje će se vršiti pismeno

˗        provjere znanja engleskog jezika - testiranje će se vršiti usmeno

˗        provjere znanja rada na računalu - testiranje će se vršiti praktično

 

PROVJERA ZNANJA, SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE PRIMA

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

Za radna mjesta pod rednim brojem:    

1. Stručni suradnik za ekološku mrežu, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice  

Literatura za testiranje:

1.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

2.       Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/2013, 105/2015)

3.       www.dzzp.hr

4.       http://www.dzzp.hr/ekoloska-mreza/natura-2000-129.html

5.       http://www.dzzp.hr/ocjena-prihvatljivosti/ocjena-prihvatljivosti-130.html

6.       http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

7.       http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_hr.htm

3. Stručni suradnik na projektu - 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

Literatura za testiranje:

1.       Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

2.       Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

3.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

4.       Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 73/2016)

5.       www.dzzp.hr

4. Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

Literatura za testiranje:

1. Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih Strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Poveznica na kojoj se nalazi dokument: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf

2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014)

5. Administrativni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

Testiranje iz sljedećih pravnih izvora:

1.       Strategija Europa 2020

2.       SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (Listopad 2014.)

3.       Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

4.       Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

5.       Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014)

6.       Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 15/2017)

7.       Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih  načela

8.       Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 143/14)

9.       Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

10.   Upute za korisnike sredstava  vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Svi navedeni dokumenti dostupni su na poveznici: www.strukturnifondovi.hr

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, tj.

˗        provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1., 3., 4. i 5.)

˗        provjere znanja engleskog jezika (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1., 3., 4. i 5.)  

˗        provjere znanja rada na računalu (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1., 3., 4. i 5.),

 

vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na pismenoj, usmenoj i praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju). Ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dotadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNA MJESTA 2.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta ili na drugi prikladan način.

Testiranje kandidata se sastoji od:

˗        provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima - testiranje će se vršiti pismeno

˗        provjere znanja engleskog jezika - testiranje će se vršiti pismeno

˗        provjere znanja rada na računalu - testiranje će se vršiti pismeno

 

PROVJERA ZNANJA, SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE PRIMA

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

Za radna mjesta pod rednim brojem:    

2.    Stručni savjetnik u Odsjeku za postrojenja i izvore onečišćenja, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

Literatura za testiranje:

1.       Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, NN 78/15)

2.       Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša(NN 35/08)

3.       Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

4.      http://www.azo.hr/RegistarOneciscavanjaOkolisaROO01

5.      Uredba (EZ-a) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18.ožujka 2006. o uspostavljanju Europskoga registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (SL L 33, 4.2.2006.)

 

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, tj.

˗        provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2.)

˗        provjere znanja engleskog jezika (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2.)  

˗        provjere znanja rada na računalu (za radna mjesta pod rednim brojevima: 2.),

 

vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na pismenoj, usmenoj i praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju). Ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom (intervju) upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dotadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

Galerija trenutno nema slika